ניטור רעש

רעש המוקרן מאולמות שמחה, מגני ארועים ומדיסקוטקים החוצה מטריד ומפריע, במידה והאולם נמצא בתוך אזור מגורים או בסמוך לו .
עקב זאת חוקי התכנון מתירים הקמת אולמות שמחה, גני ארועים ודיסקוטקים רק באזורי תעשייה ומסחר, רחוק במידת האפשר מאזורי מגורים.
עם זאת רעש מחריש אוזניים של מוזיקה בתוך האולמות, גני ארועים ודיסקוטקים, יכול לגרום נזקים בריאותיים, לרבות נזק בלתי הפיך לשמיעה, לכן המשרד להגנת הסביבה הוסיף לתקנות רישוי עסקים התנית רשיון עסק בהתקנת מערכת לניטור רעש. 

 

על פי תקנות רישוי עסקים (התקן מד רעש באולם שמחות ובגן אירועים) התשס"ו-2006 נקבע שלא יינתן רשיון או היתר זמני לאולם שמחות או לגן אירועים, אלא אם כן הותקן בו התקן מד רעש שמטרתו:

 

1. מדידת עצמת הרעש במקום
2. התרעה על מפלס רעש העולה על מפלס הרעש שיקבע השר לאיכות הסביבה
3. ניתוק זרם החשמל למערכת ההגברה לאחר פרק זמן של התרעה.

 

כמו כן נכתב בתקנה כי על בעל עסק של אולם שמחות או של גן אירועים, להגיש לרשות הרישוי עם הבקשה לרישיון עסק או לגבי עסק קיים - אחת לשנה או במועד אחר, על פי דרישתה, דוח טכני שיכלול:

 

1. תשריט של האולם עם ציון מיקום הרמקולים הקשורים למערכת ההגברה.
2. ציון קיום התקן מד–רעש ומיקומו, תוך ציון נפרד של מיקום המיקרופון ומיקום נורית ההתרעה.
3. פירוט מועדי ביצוע כיול מד–הרעש ותוצאותיו.
4. המועדים והמקומות שבוצעו בהם מדידות רעש לצורך כיוון התקן מד–הרעש, ותוצאותיהן. 

 

חברת ניהול משאבי סביבה (אינוירומנג'ר) מתקינה מדי רעש ומערכות ניתוק זרם באולמות אירועים לפי המתבקש בתקנות.

החברה מספקת שרותי כיול וכיוון שנתיים לציוד המותקן.

 

חברת ניהול משאבי סביבה (אינוירומנג'ר) התקינה מדי רעש ומערכות ניתוק זרם לעשרות אולמות אירועים ברחבי הארץ.

 

לפרטים נוספים וליצירת קשר